Prelegenci

prof. Mariusz Bidziński

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im M Skłodowskiej Curie Państwowego Instytutu Badawczego. Studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w roku 1981. W latach 2000 – 2011 kierował Kliniką Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie. W roku 2005 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w roku 2007. W latach 2011 – 2016 kolejno pracował w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Szpitalu Inflancka w Warszawie oraz był Dyrektorem Medycznym Szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie. W 2016 roku po wygraniu konkursu na Kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej powrócił do Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. W latach 2004 – 2010 był członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej a w latach 2007 – 2010 wice prezesem tego stowarzyszenia. W latach 2007 – 2011 piastował funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Od 1 stycznia 2021r objął funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest autorem i współautorem 197 publikacji naukowych i podręczników z zakresu ginekologii onkologicznej. Zainteresowania naukowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii genetycznych w diagnostyce chorób nowotworowych narządów płciowych kobiety oraz zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania w chirurgii endoskopowej.

Mateusz Biernat

Pedagog specjalny, psycholog , prezes Fundacji Człowiek, członek Rady przy Ministerstwie Zdrowia do spraw zdrowia psychicznego, koordynator w Biurze Wsparcia Peer Support Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu, trener asystentów zdrowienia, konsultant projektu „Deinstytucjonalizacja Szansą na Dobrą Zmianę” oraz projektu wdrażenia zawodu Eksperta przez Doświadczenie w Polsce, autor warsztatów i prowadzący szkolenia rozwojowo-edukacyjne dla osób z diagnozą psychiatryczną,  autor warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży, współtwórca  „Empowerment College”  – międzynarodowego projektu w zakresie zdrowia psychicznego. Współpracuje ze Specjalistycznym Szpitalem Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie w zakresie szkoleń kadry terapeutycznej i asystentów zdrowienia, prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji m.in. odczyt w Parlamencie Europejskim podczas wydarzenia „Ending coersion, promoting human rights in mental heath” z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka , współautor publikacji naukowych, recenzent dla Lancet Psychiatry oraz eClinical Medicine. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta i Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP.

Andrzej Browarski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Politechniki Opolskiej na kierunku Informatyka. Od 2012 roku członek CFA Institute, posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst. Od 2020 roku kieruje obszarem analiz i innowacji w PZU Zdrowie, gdzie odpowiada m.in. za wdrażanie nowatorskich rozwiązań w placówkach medycznych.  Wcześniej przez kilkanaście lat związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie zdobywał doświadczenie na rynkach finansowych, sprzedaży i w pionie ryzyka, m.in. przy walidacji modeli ryzyka rynkowego. Realizował programy stażowe w centrali Grupy ING w Amsterdamie oraz w departamencie ryzyka rynkowego. Entuzjasta nowych technologii, zafascynowany cyfrową rewolucją w opiece zdrowotnej. Nieustannie stara się poznawać doświadczenia pacjenta, aby poprzez nauki nabyte w finansach, sprzedaży, obsłudze klienta i analizie danych móc transformować je i przenosić na nowy poziom.

Bartłomiej Chmielowiec

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Radca Szefa KPRM, a później Koordynator Zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przez wiele lat pracował na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych). Zajmował się przede wszystkim analizą prawną i rozpatrywaniem spraw osób poszkodowanych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, opracowywaniem projektów aktów prawnych, sporządzaniem wniosków do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał mających na celu rozstrzygnięcie rozbieżności występujących w orzecznictwie sądów powszechnych, a także brał czynny udział w parlamentarnych pracach legislacyjnych. Następnie objął stanowisko Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowe

dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM

Profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK 2 PUM. Specjalistka położnictwa i gnekologii oraz ginekologii onkologicznej. Klinika kierowana przez Panią Profesor prowadzi kompleksowe leczenie pacjentek z nowotworami ginekologicznymi zgodnie z najnowszymi standardami. Prowadzi wszystkie dostępne w NFZ programy lekowe dla pacjentek, należy do PGOG (Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych), a tym samym europejskiej grupy ENGOT (European Network for Gynecological Oncological Trial). Prof. Chudecka-Głaz jest członkiem zespołu AOTMiT, który pracuje nad kompleksową opieką dla pacjentek z rakiem szyjki macicy, rakiem trzonu macicy oraz rakiem jajnika oraz tworzeniem ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w tych nowotworach. Pani Profesor od 2020 roku koordynuje akcję „Koalicja dla Życia Osób z mutacją BRCA’”, której celem jest propagowanie wiedzy wśród pacjentek z rakiem jajnika i mutacją BRCA. Od 2018 r. jest również Prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jest autorką i współautorką  ponad 100 prac naukowych opublikowanych głównie w zagranicznych czasopismach recenzowanych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, ESGO (European Society of Gynecologic Oncology), PGOG (Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych). Za pracę naukową otrzymała szereg nagród, m.in. Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących charakterystyki endokrynologicznej raka jajnika ze szczególnym uwzględnieniem roli gonadotropin, Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego AmicusScientiae Et Veritatis, liczne nagrody indywidulane i zespołowe za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne JM Rektora PUM.

prof. dr hab. Marcin Czech

Absolwent programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, specjalista epidemiologii i zdrowia publicznego, wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych. Gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie. W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia.  Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Kinga Frelas

Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego oraz szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Świadczy doradztwo bieżące przedsiębiorcom działającym na rynku farmaceutycznym, w szczególności w zakresie refundacji, wspierając  ich na wszystkich etapach postępowania refundacyjnego. W zakresie ochrony zdrowia prowadzi kompleksową obsługę podmiotów systemu ochrony zdrowia oraz uczestniczy w działaniach mających na celu promocję zdrowia. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności aptecznej.

Sebastian Gawlik

Koordynator ds. projektów w Fundacji Urszuli Jaworskiej. Autor bloga hcvtoniewyrok.com oraz kampanii “Daj się zarazić wiedzą, nie daj się zakazić HCV”, którą prowadzi na portalach społecznościowych pod postacią Pana Wątroby. Jest jednym z autorów serwisu pacjentwbadaniach.abm.gov.pl. oraz ogólnopolskiego raportu systemowego „Cukrzyca Tu i Teraz”. W latach 2016-2017 prowadził autorski program „Zoom na zdrowie” w telewizji internetowej Słodki TV. Swoją wiedzę z zakresu systemu ochrony zdrowia ciągle poszerza na licznych szkoleniach, konferencjach oraz codziennej pracy nad problemami pacjentów.

dr Jakub Gierczyński

Doktor nauk medycznych i absolwent MBA. Ekspert w dziedzinie ekonomiki zdrowia, zarządzania chorobą, analizy decyzyjnej, audytu medycznego, zarządzania ryzykiem, EBM, HTA oraz VBHC. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, HTAi, ISPOR, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz The International Foundation for Integrated Care – IFIC Polska. Autor kilkudziesięciu publikacji, opracowań i raportów (https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Gierczynski). Ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of VBHC i MBA Ochrona Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Medycznej Racji Stanu, członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest założycielem firmy Doradztwo i ekspertyzy (Health and Disease Management Institute) oraz European Health Network.

Hubert Godziątkowski

Pomysłodawca i założyciel PTCA oraz naszych fejsbukowych Grup Wsparcia dla rodziców dzieci z AZS oraz dla dorosłych pacjentów. W Stowarzyszeniu odpowiedzialny za ogólną strategię rozwoju organizacji oraz projekty o charakterze innowacyjnym i związane z nowoczesnymi technologiami. Pisuje od czasu do czasu do “Atopii” i nieustannie z kimś dyskutuje. Z wykształcenia ekonomista, MBA w handlu zagranicznym, były nauczyciel akademicki (ekonomia). Obecnie zawodowo prowadzi firmę o profilu medycznym. Gorący orędownik metody mokrych opatrunków w leczeniu AZS. To dzięki jego staraniom Wet Wrap Thrapy pojawiło się w Polsce, co dało nadzieję tysiącom pacjentów na komfort życia, bez świądu i drapania. Prywatnie tata Tymka i Igora. Starszy, Tymek z ciężką atopią i epizodyczną astmą oskrzelową. Hubert bardzo chętnie wspiera innych rodziców i pacjentów, dzieli się wiedzą, mocno współpracuje z kadrą medyczną, szkoli lekarzy w zakresie WWT i wszędzie gdzie może zaszczepia wiedzę o problemach rodzin atopowych w Polsce. 

Igor Grzesiak

Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami. Koordynator wielu akcji społecznych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Kierował dużymi projektami finansowanymi w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Swiss Contribution oraz programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG. Współpracował przy projektach realizowanych z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz programu Erasmus +. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Kamiliańskiej Misji Społecznej” oraz Członek Rady Programowej „Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą”. Od 2020 r. przedstawiciel Instytutu w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw.

Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie. Powołany przez p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych na stanowisko Reprezentanta Krajowego jednostki POLCRIN.

 

Anna Janiczek

W Grupie PZU od 2016 r., gdzie równocześnie pełni  funkcję Dyrektor Zarządzającej ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych i Relacji z Klientem.  Wcześniej związana z sektorem bankowym. Jej priorytetem jest umocnienie pozycji PZU Zdrowie jako nowoczesnego operatora medycznego. Dlatego stawia na rozwój technologii i holistyczne podejście do pacjentów, odpowiadając w ten sposób na ich zmieniające się oczekiwania. Promotorka podejścia Patient Experience – zawsze skupiona na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Chce, aby PZU Zdrowie dostarczało swoim klientom, nie tylko wyjątkową ofertę opieki medycznej, ale przede wszystkim najlepsze doświadczenia, o które dbają zmotywowani i zadowoleni pracownicy.

Rafał Janiszewski

Od 1998 roku związany jest z systemem finansowania ochrony zdrowia. Początek kariery to praca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Późniejsze doświadczenie w Kasie Chorych, Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia przełożyły się na rozpoczęcie samodzielnej działalności doradczej. Od prawie 30 lat zajmuje się doradzaniem placówkom medycznym, angażuje się w działania na rzecz ochrony praw pacjentów. W 2018 roku odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka za zasługi na rzecz ochrony praw dziecka. Autor kilkudziesięciu książek z zakresu zasad realizacji i rozliczania świadczeń z płatnikiem, zarządzania oraz poświęconych gospodarce lekowej.

Urszula Jaworska

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.: Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej białaczkę, a w 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Jako Prezes Fundacji działa aktywnie na polu systemowych rozwiązań propacjenckich. Dzięki jej staraniom wprowadzono do standardu leczenia opiekę koordynowaną w stwardnieniu rozsianym, która obecnie jest w fazie pilotażu. Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOP-u, czy innych stowarzyszeń. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Obywatelskich. Za swoją działalność w 2014 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W rankingu Listy Stu “Pulsu Medycyny”- najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2019 roku znalazła się na 14 miejscu. Była  członkiem Rady Społecznej – narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia”.

dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

Lekarz, kardiolog z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca, jak i kardiologii inwazyjnej. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie zasiada w Zarządzie Asocjacji Niewydolności Serca oraz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Współorganizatorka wielu programów edukacyjnych i kampanii społecznych przeznaczonych dla pacjentów i ich bliskich.

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

Kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik i Ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Główny Ekspert ds. Udaru MZ (Mapy Potrzeb Zdrowotnych), laureat licznych nagród i wyróżnień klinicznych i naukowych, w tym ostatniej edycji konkursu „Złoty skalpel”, pierwszy autor szeregu artykułów z obszaru chorób mózgowo-naczyniowych publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych (m.in. Annals of Neurology, Brain, Neurology.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

Studia medyczne ukończył w 1986 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od tego czasu pracuje w Klinice Kardiologii PUM, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. W roku 1991 uzyskał stopień naukowy doktora medycyny za pracę z dziedziny elektrofizjologii klinicznej serca, a w 2004 roku doktora habilitowanego. W latach 1993-2000 prowadził Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. W 1995 roku uzyskał specjalizację w zakresie kardiologii. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe skupiają się na farmakologicznym i zabiegowym leczeniu zaburzeń rytmu serca, stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu, nowoczesnych technikach stymulacji serca i leczeniu implantowanymi kardiowerterami-defibrylatorami. W roku 1990 odbył szkolenie w Karolinska Institutet w Sztokholmie, a w latach 1997-1998 był stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na Uniwersytecie w Gandawie, Belgia. Dorobek naukowy prof. Jarosława Kaźmierczaka obejmuje 150 prac opublikowanych w pismach recenzowanych oraz 140 abstraktów zjazdowych. Pod jego kierunkiem 9-ciu lekarzy uzyskało specjalizacje z chorób wewnętrznych i 5 z kardiologii. Od 1989r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a od 1995r Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Oddziale Szczecińskim dr Kaźmierczak pełnił funkcję sekretarza, a potem przewodniczącego oddziału. W latach 2013-15 był Przewodniczącym Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2008 roku otrzymał z rąk Prezydenta European Society of Cardiology prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology (FESC). Od 2009 do 2014 r. był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii dla województwa zachodniopomorskiego, a od 2014 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii. Od 2019 roku jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Pomorskiego UM w Szczecinie. Pełni też funkcję Naczelnego Lekarza Szpitala Klinicznego SPSK-2. Prof. Kaźmierczak ma żonę i troje dzieci. Poza pracą zawodową i naukową pasjonuje się literaturą, naukami ścisłymi w ujęciu popularnym, turystyką wysokogórską. Aktywnie uprawia biegi długodystansowe.

dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku obroniła doktorat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu. Od 2020 roku jest Dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka publikacji międzynarodowych, np. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, oraz krajowych monografii i podręczników, takich jak: Health Care System in Transition Poland WHO (2019), Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu (2017), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia dla osób starszych (2017). Redaktor książki Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, globalnej –  europejskiej – krajowej (2013).

Michał Kucap

Absolwent wydziału lekarskiego z pododdziałem lekarsko-dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku ratownictwo medyczne. Obecnie doktorant wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 15 lat związany z pracą w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Kierownik Szkoły Ratownictwa w powyższym pogotowiu. Dodatkowo pełniący funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego woj. śląskiego. Adiunkt na kierunku ratownictwa medycznego Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego oraz adiunkt na kierunku lekarskim i pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Prelegent na ponad 70 sympozjach i konferencjach związanych z tematyką ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. Autor czterdziestu publikacji naukowych oraz współautor sześciu monografii. Uczestnik mistrzostw ratownictwa medycznego w charakterze zawodnika i sędziego.

Rozalia Kolecka

Od 2018 r. jest członkiem a od 2019 r. Prezesem Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” Oddział w Warszawie. W swojej działalności skupia się na poprawie jakości życia osób z problemem nietrzymania moczu. Cel ten realizuje poprzez organizowanie zajęć gimnastycznych z doświadczonymi rehabilitantami. Popularyzuje wiedzę na temat metod leczenia nietrzymania moczu, biorąc czynny udział w wykładach i konferencjach. Współpracuje  z organizacjami pacjentów w celu ułatwienia kontaktu ze specjalistami.  Obecnie na emeryturze, wolny czas z pasją przeznacza na działalność społeczną.

Elżbieta Kozik

W 1970 r. ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki Wydział Handlu Zagranicznego – magister ekonomii. W 1960 rozpoczęła pracę w firmie CEKOP (największa w Polsce firma HZ – eksport kompletnych obiektów przemysłowych, obecnie POLIMEX -CEKOP- MODER Sp. z o.o.), gdzie obejmowała stanowiska: od stażystki poprzez referenta, specjalistę, koordynatora, kierownika zespołu, kierownika działu do dyrektora handlowego budowy cukrowni w Hodoninie na Morawach. Zakończyła pracę w 1997 r. na stanowisku szefa HR. W latach 1997 – 2014 pracowała na rzecz Klubu Amazonek Warszawa Centrum, któremu przewodniczyła przez 15 lat. Była inicjatorem i realizatorem budowy Centrum Edukacyjno- Rehabilitacyjnego przy Centrum Onkologii w Warszawie, które działa do dziś. W 1999-2001 pełniła funkcję Prezesa Przekształceniowej Federacji Polskich Amazonek, gdzie doprowadziła do uzyskania oficjalnej rejestracji w KRS jako Federacji Stowarzyszeń Amazonek (Związek Stowarzyszeń). W roku 2009 została założycielką stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Członek Rady Polskiej Ligii Walki z Rakiem jak również Członek Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS.

Anna Kupiecka

Jest założycielką, fundatorem i prezesem  Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, członkiem Rady Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.
Jest współautorką poradników i inicjatorką kampanii edukacyjnych w obszarze edukacji zdrowotnej oraz współautorką prac naukowych z zakresu onkologii.
Dwukrotnie: w latach 2019 i 2020 Anna Kupiecka znalazła się w prestiżowym zestawieniu  Lista Stu  najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w kategorii System Ochrony Zdrowia, opracowywanym przez portal Puls Biznesu.

dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Kierownik Oddziału Zapobiegania Nawrotom F10 I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Przewodnicząca Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jedna z założycieli Fundacji eFkropka. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Została nominowana  w wielkim, ogólnopolskim plebiscycie,  POLSKA Times  jako “osobliwość” roku 2020.

dr Maria Libura

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Stanisław Maćkowiak

Prezes Federacji Pacjentów Polskich (FPP). Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN  (KFO). Przewodniczący platformy „Dialog dla Zdrowia” przy MZ. Członek Zespołu do opracowania założeń do projektu ustawy o POZ oraz  Zespołu ds. chorób rzadkich. Członek Rady Funduszu Medycznego. Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. EPF, EURORDIS, ES PKU. Za zaangażowanie i działalność społeczną  w pomocy chorym na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Przemysław Marszałek

Ojciec 10 letniej Julii chorującej na Mukowiscydozę. Członek Zarządu Matio Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę (www.mukowiscydoza.pl). Sekretarz MukoKoalicji (www.mukokoalicja.pl). Członek zespołu CF Europe – PO group on access to care Patient   przy  (CF-Europe).  Inicjator powstawania w 2012r. Parlamentarnego zespołu ds. Chorób Rzadkich. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na mukowiscydozę.

dr hab. n. med. Radosław Mądry

Lekarz medycyny, Doktor habilitowany nauk medycznych. Specjalista ginekologii onkologicznej.  Całe życie zawodowe związany z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie lekarz kierujący oddziałem. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Organizator i osoba kierująca Polską Grupą Onkologii Ginekologicznej (PGOG) będącej członkiem ENGOT. Zainteresowania zawodowe: rak jajnika, badania kliniczne, nadzór nad osobami z mutacjami patogennymi.

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

Specjalista chorób płuc, alergolog, pediatra, specjalista chorób płuc dzieci. Profesor zwyczajny. Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju, wykładowca Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Autor i współautor ponad 50 artykułów oryginalnych, ponad 70 rozdziałów w podręcznikach i skryptów i ponad 100 innych publikacji pełnotekstowych nt, chorób układu oddechowego u dzieci. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017 r.). Żonaty, dwoje dzieci, 3 wnuczki.

dr n. med. Janusz Meder

Od 1972 zawodowo związany z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Początkowo pracował jako asystent w Klinice Onkologii Ogólnej, następnie był starszym asystentem i adiunktem w Zakładzie Radioterapii. W latach 1984–1995 był kierownikiem Kliniki Radioterapii, następnie został kierownikiem Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego. Od 1995 do 2002 pełnił obowiązki naczelnego radioterapeuty w Centrum Onkologii. Był dyrektorem Polskiej Szkoły Onkologii (1994–1997). W 2000 został prezesem Polskiej Unii Onkologii. Jest współtwórcą Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (w 1999 powierzono mu funkcję przewodniczącego) i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (w 2007 został wiceprezesem tej organizacji). Powoływany również w skład Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W 2004 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy „Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskałem w 2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry”. Od wielu lat w swojej prywatnej praktyce zajmuję się dermatologią estetyczną. Jestem przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej oraz członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.Ponadto pełnię funkcję przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego Skóry oraz przewodniczącego Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jestem konsultantem krajowym w zakresie dermatologii i wenerologii Wojskowej Służby Zdrowia. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Amerykańskiej Akademii Dermatologii (AAD), Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej (ESCAD) oraz należę do Sekcji Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Jestem autorem i współautorem licznych prac i doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych. Biorę czynny udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Joanna Parkitna

p.o. Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych w Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.Bolesław Piecha

Polityk Prawa i Sprawiedliwości, lekarz ginekolog, poseł na Sejm IV, V, VI, VII i IX kadencji, senator VIII kadencji, od 2005 do 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014–2019). Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W latach 1983–1984 pracował jako lekarz w Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1984 do 1996 był lekarzem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rybniku. W latach 1997–2001 pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. W latach 1994–1998 był wiceprzewodniczącym rady miasta Rybnika.

Agata Polińska

Wiceprezes Alivii Fundacji Onkologicznej, członek Rady Dyrektorów Alivia Foundation UK, zasiada w komitecie Grupy Roboczej Rzeczników Pacjentów w Europejskim Towarzystwie Onkologii Klinicznej (ESMO). W wieku 28 lat Agata Polińska zachorowała na nowotwór złośliwy. Osobiście doświadczyła, jak dramatyczna jest sytuacja pacjentów onkologicznych w Polsce. Te trudne przeżycia dały jej motywację do działania i przekonanie, że opieka onkologiczna w Polsce musi się zmienić. Trzy lata po diagnozie, w 2010 roku, została członkiem zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia, powołanej przez jej starszego brata – Bartosza Polińskiego. Dziś Alivia jest jedną z najprężniej działających organizacji pacjenckich i rzeczniczych w Polsce. Od 2016 r., co roku, Agata Polińska znajduje się na liście stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

Tomasz Połeć

Dziennikarz, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Przez wiele lat pracował w mediach ogólnopolskich: Express Wieczorny, Super Express, Polska the Times, a nawet w miesięczniku Claudia, gdzie prowadził dział reportażu. Współpracował także z mediami lokalnymi podejmując tematy społeczne, a także nt. zdrowia. Został nagrodzony przez Ministra Zdrowia za cykl artykułów nt. systemu opieki zdrowotnej. Obecnie zaangażowany w pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, w którym jest już drugą kadencję przewodniczącym.

Ewelina Puszkin

Założycielka Fundacji OmeaLife. Organizacja została założona w 2016 roku przez cztery kobiety, które stanęły „oko w oko” z rakiem piersi. Trzy z nich obciążone są zmutowanym genem BRCA1, więc ryzyko zachorowania było od zawsze bardzo wysokie. Badania wskazują, że mutacja daje 80 do 90 proc. pewności zachorowania. Dziewczyny z OmeaLife pragną łamać stereotypy związane z chorobą nowotworową oraz dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi pacjentkami. Fundacja OmeaLife to Olga, Magda, Ewelina, Agnieszka – 4 silne kobiety z różnym bagażem życiowych doświadczeń. Nazwa fundacji OmeaLife nawiązuje do pierwszych liter ich imion.prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz lekarz kierujący Odziałem Neurologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie (od 01.01.2013- nadal); Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurologii, członek Zarządu Głównego i Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2021-2024). Członek Panelu Ekspertów w Europejskiej Akademii Neurologii. Prof. Rejdak był w gronie kierowników zespołów badawczych w międzynarodowych konsorcjach przy realizacji grantów Unii Europejskiej w ramach programów Horison 2020 oraz EU Joint Action (8 mln. Euro w latach 2014-2018).

Aleksandra Rudnicka

Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, twórczyni i redaktor naczelna „Głosu Pacjenta Onkologicznego” oraz pierwszego w Polsce portalu dla chorych na nowotwory i ich bliskich glospacjenta.pl.  Członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministerstwie Zdrowia, 63 na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Nagrodzona w plebiscycie portalu zwrotnikraka.pl Onkologiczna Top Dziesiątka 2018 w kategorii Osobowość. Od lat z powodzeniem walczy prawo pacjentów do partnerskiego dialogu w tworzeniu systemu ochrony  zdrowia.

Agnieszka Ryniec

Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła, studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi, studia podyplomowe  prawo zamówień publicznych, studia zarzadzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej oraz Studium Edukacji Ekonomicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W latach 2013-2018  kierowała Wydziałem Nauki i Analiz w Ministerstwie Zdrowia oraz w latach 2018-2020 kierowała Działem Badań Klinicznych i Naukowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Obecnie słuchaczka programu MBA w ochronie zdrowia organizowanego przez SGH i WUM.  

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Prezes Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy. Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy (ECFS). Funkcję Kierownika Centrum Leczenia Mukowiscydozy (CLM) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym pełni od stycznia 2017r . Jako pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie kieruje Zakładem i Kliniką Mukowiscydozy zlokalizowaną obecnie na bazie Oddziału Chorób Płuc Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Jest uznanym ekspertem międzynarodowym,  współautorką standardów europejskich dotyczących leczenia i organizacji centrum mukowiscydozy, które skutecznie implementuje kierując  modelowym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy w Polsce.

dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna

Adiunkt w Katedrze Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Współautorka kilkudziesięciu publikacji i opracowań naukowych oraz edukacyjnych na temat nowotworów dziedzicznych. Od 25 lat zajmuje się diagnostyką onkogenetyczną, szczególnie tematyką predyspozycji do nowotworów dziedzicznych oraz genetyką raka jajnika i piersi. Wieloletnia realizatorka programów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, których celem jest identyfikacja i kompleksowa opieka nad grupami wysokiego ryzyka wystąpienia dziedzicznej postaci nowotworów. Współorganizatorka i pracownik onkologicznych poradni genetycznych w Poznaniu, w ramach swojej aktywności współpracuje z onkologicznymi ośrodkami klinicznymi, badawczymi i diagnostycznymi w Polsce.

dr hab. med. Jolanta Sykut-Cegielska

Profesor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, specjalista pediatrii i pediatrii metabolicznej, od ponad 30 lat zajmuje się pacjentami z rzadkimi wrodzonymi wadami metabolizmu. Jest Kierownikiem Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii IMiD, Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, członkiem korespondentem SSIEM na Polskę, Węgry i Rosję, Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii metabolicznej, członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Ultrarzadkich, opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Pediatrii Metabolicznej przy WUM i Redaktor Naczelną czasopisma Journal of Mother and Child.

Wojciech Wiśniewski

Prezes Zarządu Public Policy Sp. z o.o., członek Komitetu ds. ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich. W latach 2016-2019 Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia, odpowiedzialny za komunikację organizacji, w tym kontakty z administracją publiczną, Parlamentem, ekspertami medycznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Anna Śliwińska

W Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków od 2007 roku, na stanowisku prezesa od 2015. W 2019 roku wybrana na drugą kadencję. Zajmuje się bezpośrednią pracą z osobami chorymi na cukrzycę i ich bliskimi, przede wszystkim w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy (zwłaszcza edukacji cukrzycowej), propagowaniem świadomości tej choroby w społeczeństwie oraz reprezentacją diabetyków przed władzami państwowymi i zabieganiem o jak najlepsze warunki leczenia. Nadzoruje i koordynuje pracę blisko 350 jednostek terenowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w całym kraju.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Prezydent Europejskiego Towarzystwa Psychodermatologii (European Society for Dermatology and Psychiatry, ESDaP).

Kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Był m.in. współorganizatorem i pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy (2004-2005), w latach 2007-2011 dyrektorem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu oraz kierownikiem Zakładu Immunologii Lekarskiej tegoż Instytutu, członkiem Zespołu Medycznego Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2008–2011).

Sebastian Szyper

Specjalista Fizjoterapii, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów, kierownik Zakładu Rehabilitacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, laureat Nagrody Zaufania Złoty Otis, laureat Odznaki Honorowej Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, współzałożyciel oraz wieloletni Prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie, ukończył ponad 35 szkoleń podyplomowych z zakresu fizjoterapii.

Agnieszka Wołczenko

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Układu Krążenia EcoSerce. Pacjentka kardiologiczna, aktywna działaczka na rzecz poprawy dostępu i jakości leczenia dla pacjentów kardiologicznych. Uczestniczka wielu debat i konferencji dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. Inicjatorka licznych kampanii społecznych w tym akcji Teleserce – Serce pod kontrolą.

dr n. zdr.Sebastian Artur Zdończyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz psycholog i psychoonkolog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku.  Absolwent studiów podyplomowych w zakresie: Psychoonkologii Klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny), Psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański), Geriatrii z medycyną paliatywną i elementami opieki paliatywnej (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) oraz Seksuologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Doktorat podejmujący problematykę zdrowia seksualnego kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej piersi uzyskał w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (2015 r).  Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Członek zarządu – sekretarz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 

Współpracuje z PZU Zdrowie i wspiera osoby w sytuacjach kryzysowych, jak również pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodziny